Folkhälsa

– VAD ÄR DET?

HÄLSA, SJUKLIGHET, DÖDLIGHET, LEVNADSVANOR; RISKFAKTORER OCH SKYDDSFAKTORER FÖR HÄLSAN I OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER.

NÄR MAN TALAR OM ETT LANDS FOLKHÄLSA GÖR MAN ÄVEN EN BESKRIVNING AV OLIKHETER MELLAN GRUPPER I BEFOLKNINGEN.

Folkhälsa handlar om gruppers hälsa. Folkhälsoarbete handlar om att främja folkhälsan och om att förebygga sjukdom. Grupper kan vara allt från rökarna på högstadiet i Hoting till befolkningen i Mali eller USA.

Folkhälsoarbete innebär systematiska och målinriktade insatser för att skapa en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Det kan innefatta allt från lagstiftning till hälsoupplysning. Läs gärna mera om detta i de ”Elva folkhälsomål” som antagits av riksdagen.

Statens folkhälsoinstitut

www.who.int

Glada barn

”Samhällets funktion för individen är ju att, genom den organisering av livsrummet som samhällsbygge utgör, möjliggöra för individen att nå välbefinnandenivåer som ej annars vore möjliga.”
Konarski & Eriksson1996 ” (Statens folkhälsoinstituts dokumentbutik (sökord: “överbrygga hälsogapet”))

Samhällsorganisationens betydelse för folkhälsan

En kommission inom WHO fick i uppdrag att sammanställa all forskning om de samhälleliga bestämningsfaktorernas betydelse för folkhälsan. Kommissionens rapport kan du läsa genom att klicka på “The solid facts”

Det finns olika teorier om hur hälsan påverkas i befolkningar av exempelvis ekonomisk ojämlikhet. Nedan ser Du en sådan teori illustrerad med en figur:

Figur: Effekten av ojämlikhet i inkomster på social och psykisk hälsa

Figuren är hämtad från ”The impact of inequality. How to make sick societies healthier” av Richard Wilkinson (2005). Figuren illustrerar en sammanfattning av omfattande forskning.

Det personliga ansvaret för hälsan

Folkhälsan kan också påverkas av de livsstilsval som människor gör. Ett viktigt begrepp inom folkhälsoarbetet är att “de sunda valen ska göras till de enkla valen”, dvs det ska vara enkelt att göra hälsosamma val i vardagen. Blir det  exempelvis enkelt att hitta och ha råd med mat som främjar hälsan så kan det leda till att folkhälsan påverkas positivt. Målområde 10 i de svenska folkhälsomålen behandlar “Matvanor och livsmedel”.

Folkhälsovetenskap-vad är det?

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som studerar ”… samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa…”
(Janlert: Folkhälsovetenskapligt lexikon 2000).

Folkhälsovetenskapen studerar också hälsopolitik och folkhälsoarbete samt andra områden som har betydelse för folkhälsan.

Arbetshälsa
Äldres hälsa

Folkhälsovetenskapliga program finns vid flera högskolor och universitet. Nedan finns länkar till några av dessa.

www.mdh.se

www.ki.se

www.hig.se

www.su.se

Lästips om kost och hälsa:

  • Schöneck, Annelies: Säd i daglig kost; Dagligt bröd; Mjölksyrejäsning av grönsaker; Att ta tillvara äpplen. Ges ut av  Syrans förlag. Kan köpas i välsorterade hälsokostbutiker.
  • Fallon, Sally: Nourishing Traditions
  • Howell, Edward: Food Enzymes for Health & Longevity
  • Litsfelt, Lars-Erik: Fettskrämd (m fl titlar)
  • Price, Weston: Nutrition and Physical Degeneration
folksamling