Utvärdering

Här är några exempel på vad Folkhälsotjänster kan utvärdera:

 • Projekt – när det närmar sig slutförande; för att lära och föra vidare eller för att ändra det som inte fungerat.
 • Verksamheter som pågått en tid och som kanske behöver översyn.
 • Nya verksamheter som kommit igenom uppbyggnadsfasen

… och några exempel på verksamheter att utvärdera eller följa upp:

 • Vård och omsorg
 • Skola och barnomsorg
 • Social verksamhet
 • Kultur- och biblioteksverksamhet
 • Arbetshälsoprojekt eller –verksamheter
 • Organisationsförändringar – omorganisationer

Metoder som Folkhälsotjänster använder är enkätundersökningar, intervjuer, fokusintervjuer, dokumentstudier, observationer med mera.
Som verktyg vid kvantitativa undersökningar använder Folkhälsotjänster statistikprogrammet SPSS.

Det finns olika sätt att definiera eller beskriva vad utvärdering är. Här är några:

 1. En jämförande bedömning av värdet hos det som utvärderas genom att använda systematiskt insamlad och analyserad data.
 2. En jämförelse av objektet i fråga mot en acceptabel standard.
 3. Att bestämma värdet av något genom att bedöma enligt lämpliga, klargjorda och berättigade kriterier.
 4. En systematisk insamling och bedömning av information i syfte att erhålla användbar feedback om något objekt
 5. Att systematiskt bestämma kvaliteten eller värdet av något.

En verksamhet eller ett projekt kan utvärderas utifrån olika perspektiv:

 • Verksamhetens struktur kan utvärderas, hur den är uppbyggd och vad detta har för betydelse för resultatet.
 • Hur arbetet har bedrivits, vad som gjorts och på vilket sätt mm. kan utvärderas.
 • Effekterna av interventionen, verksamheten eller projektet kan utvärderas. Har den gett önskat resultat? Vad blev resultatet?
 • Den miljö och befolkningsgrupp som verksamheten bedrivs i har stor betydelse för vilka mål och resultat som kan nås. Detta bör tas med i bedömningen och kan utvärderas separat eller som en del i de ovannämnda.

Det viktigaste syftet med utvärdering är att förbättra, inte att bevisa.

(Stufflebeam & Shinkfield 1985)

När ska en utvärdering göras? Det beror på vad syftet med utvärderingen är.

I förhand: en bedömning i förväg av lämpligheten i planerade interventioner för att uppnå önskade mål.

Under pågående verksamhet eller projekt: en bedömning för att åstadkomma förbättringar av resultat och effekter.

I efterhand: en bedömning av interventionens måluppfyllelse, effektivitet mm.

…och skillnaden mellan  uppföljning och utvärdering:

Uppföljning innebär en mindre omfattande granskning av till exempel en verksamhet. Exempelvis kan målgruppens reaktioner undersökas.

Utvärdering är en systematiskt genomförd bedömning och i denna kan också ingå en uppföljning.